Header Ads

กรมควบคุมโรค ร่วมสสส.ให้ความรู้คนวัยแรงงานในการดูแลสุขภาพ ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย ในวันแรงงานแห่งชาติ 2566

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สสส. เสริมสร้างความรู้ให้กับคนวัยแรงงาน ในการดูแลสุขภาพ ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย ในวันแรงงานแห่งชาติ 2566 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานไทยสุขภาพดี : Healthy Worker Healthy Thailand”

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สสส. และ ภาคีเครือข่าย รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2566 พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับคนวัยแรงงานในการดูแลสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย เพื่อให้คนวัยแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และประชาชน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน


วันนี้ (1 พฤษภาคม 2566) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2566 พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะตระหนักว่ากลุ่มวัยแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ กรมควบคุมโรค จึงจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแรงงานในการสร้างเสริมความรู้ ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานไทยสุขภาพดี : Healthy Worker Healthy Thailand” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ให้กับคนวัยแรงงานในการดูแลสุขภาพ สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต เพราะกลุ่มวัยทำงานนับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีในวัยทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มวัยแรงงานจึงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสุขภาพ รวมไปถึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันชอบธรรมที่ควรได้รับ
ด้าน นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่สำคัญของคนวัยแรงงาน ได้แก่ 1) การบาดเจ็บจากการทำงาน 2) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน 3) โรคหัวใจขาดเลือด 4) โรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช 5) โรคผิวหนัง 6) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 7) โรคจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ 8) โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 9) โรคหอบหืด 10) โรคจากความร้อน หรือ Heat stroke แต่สิ่งที่ควรระวังและต้อง หันมาให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน คือ พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งผลต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ปัญหา Office Syndrome ปัญหาด้านสุขภาพจิต นำไปสู่ปัญหาสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานของ “โลกปัจจุบัน” ที่จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต

พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ กล่าวว่า กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ  ปี 2566 นี้ มีกิจกรรมการให้ความรู้ การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และประชาชน จะได้รับความรู้ในการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย การดูแลสุขภาพใจให้มีความสุขในการทำงาน รวมถึง สิทธิลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิทธิแรงงานนอกระบบกับ พ.ร.บ.แรงงานอิสระ ตลอดจนข้อมูลสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่ครอบคลุมต่อการดูแลสุขภาพของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบของประเทศไทย

No comments

Powered by Blogger.