Header Ads

ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดคลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพสตรี

แต่เก่าก่อนคนไทยส่วนใหญ่อยู่อาศัยกันแบบ “ครอบครัวขยาย” หรือครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ในลักษณะของครอบครัวดังกล่าวได้มีการฝึกทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพของผู้หญิงสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ จนเมื่อปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่กันแบบ “ครอบครัวเดี่ยว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่ต้องอยู่แยกจากครอบครัวเดิม มาใช้ชีวิตแบบลองผิดลองถูก จำเป็นต้องอาศัยระบบการให้บริการสุขภาพเป็นที่ปรึกษา

ด้วยประสบการณ์นานนับทศวรรษของศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการให้บริการสู่ “คลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพหญิง” เพื่อเป็นคลินิกเฉพาะทางที่คอยทำหน้าที่เพื่อนของผู้หญิงที่คอยให้คำปรึกษา ป้องกัน สร้างเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพผู้หญิงในช่วง “รอยต่อของชีวิต” ทั้งในฐานะผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ และในวันที่ล่วงเลยสู่วัยทอง

รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง “คลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพหญิง” ว่าจัดตั้งขึ้นนับเป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 และเป้าหมายที่ 5 มุ่งเพิ่มบทบาทของสตรีและการเข้าถึงการบริการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเสมอภาค

โดยได้ออกแบบการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมเตรียมพร้อมผู้หญิงวัยรุ่น ผู้หญิงก่อน และหลังคลอดบุตร ไปจนถึงวัยทองที่ต้องประสบปัญหาต่างๆ ทางกายภาพบำบัด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไม่ใช้ยา หรือการผ่าตัด อาทิ อาการปวดอุ้งเชิงกราน กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานผิดปกติมีผลต่อปัญหาการปัสสาวะ การป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาและการฟื้นฟูคุณแม่ การส่งเสริมการให้นมบุตรหลังคลอด เป็นต้น

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานจากเครือข่ายระดับโลก กับต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย คลินิกกายภาพบำบัดในสุขภาพหญิง ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ โดยผ่านการศึกษาจากงานวิจัย อีกทั้งอาจารย์และทีมนักกายภาพบำบัดสุขภาพหญิงผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

คลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพหญิง ยังมีการบริการทางไกลและเยี่ยมบ้าน โดยโครงการ HeaRTS (HealthcaRe Tele-delivery Services) และโครงการกายภาพบำบัดสัญจรในชุมชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการคลินิกเฉพาะทางแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือยากต่อการเข้าถึงบริการ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการพัฒนางานกายภาพบำบัดสุขภาพหญิงโดยผ่านการบริการสุขภาพ บริการวิชาการ และงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ภครตี ชัยวัฒน์ และทีมได้นำมาปรับปรุงการให้บริการกับคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัดสุขภาพหญิง ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสะดวกแก่การเข้าถึงบริการ

ติดตามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ www.pt.mahidol.ac.th

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

ภาพจาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

No comments

Powered by Blogger.