Header Ads

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย อย. หนุน “รักษาสิทธิ์” ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน 6 ช่องทาง


วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย อย. หนุน “รักษาสิทธิ์” ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน 6 ช่องทาง


30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย อย. เน้นย้ำผู้บริโภคให้รักษาสิทธิตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไร้คุณภาพ เปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 6 ช่องทาง รองรับประเด็นในความรับผิดชอบของ อย. 


นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า 30 เมษายนของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความห่วงใยผู้บริโภคที่หลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอเน้นย้ำให้ผู้บริโภครักษาสิทธิของตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดย อย. ได้เปิดระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภค สำหรับประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. เช่น พบปัญหาเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน หรือความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบความบกพร่องในเรื่องฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาต พบการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ที่อันตราย หรือมีสารที่ห้ามใช้ เช่น ยาชุด ครีมทาฝ้า ที่มีสารปรอทแอมโมเนีย ไฮโดรควิโนน หรือกรดวิตามินเอ อาหารที่ผสมสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว หรือกรดซาลิซิลิค พบโฆษณาโอ้อวด หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด หรือได้รับอันตรายจากการบริโภค หรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น 


เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าและบริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ  สามารถร้องเรียนได้ 6 ช่องทาง คือ สายด่วน อย. 1556 Line @FDAThai  Facebook : FDAThai Email: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องปลอดภัย   ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนเลือกซื้อทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

No comments

Powered by Blogger.