Header Ads

รร.ศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน MOU ร่วมมือผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน
ตามที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความเจ็บป่วยมากขึ้น การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานประมาณ 4-6 ปี ทำให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างมาก
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ จึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้ง โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ในหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เวลาเรียนระยะสั้นเพียง 6 เดือน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,000 คน จำนวนทั้งสิ้น 43 รุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับการบรรจุเข้าเป็นบุคคลากรในเครือ โรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึงสถานบริบาล และห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่าง ๆ

ทั้งนี้  ยังสามารถเลือกตำแหน่งงาน ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง ในแผนกที่ต้องการได้  หากบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการยังมีอัตรากำลังว่างอยู่   ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าจบแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน รวมทั้ง ในอนาคตอันใกล้นี้ กำลังพิจารณาความร่วมมือกับประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่มีความต้องการสูง สำหรับพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวด้วย

ในวันนี้  จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการร่วมมือการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน ณ ห้องประชุมวิชัยเวช  อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  นพ.พงศ์ศักดิ์ วัฒนา  ประธานกรรมการบริษัทโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด  คุณชดา  บูรณะพิมพ์  และคุณรุ่งนภา  ปักษี  ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน  ในการนี้ด้วย

เพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ เชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคคลที่ได้เข้ามาศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ใช้บุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากว่า 36 ปี ซึ่งในปัจจุบันมี ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

# รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 089-1326744  และ   092-6423624

No comments

Powered by Blogger.