Header Ads

รพ.พิชัย เปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ดูแลประชาชนได้เพิ่มกว่า 2 เท่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายพื้นที่ให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า พร้อมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการตามแนวทางโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ช่วยประชาชนรับบริการสะดวกรวดเร็ว ลดการรอคอย รองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เฟส 2
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอสม. เข้าร่วมพิธี
นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาศักยภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน โดยในส่วนของโรงพยาบาลพิชัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 70 เตียง ดูแลประชากรในพื้นที่กว่า 70,000 คน และพื้นที่ใกล้เคียงอีกส่วนหนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย 400 คนต่อวัน ได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 67,020,300 บาท มีพื้นที่ใช้สอย 2,919 ตารางเมตร สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและทันตกรรม ทำให้รองรับบริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนต่อวัน
และยังมีการพัฒนาตามแนวทางโรงพยาบาลอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการเป็น Smart OPD ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ รวมทั้งลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน พร้อมที่จะรองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เฟสที่ 2
โอกาสนี้ นายแพทย์ชลน่านและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานเชื่อมประสานใจ (Care D+) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “Smart Hospital” และเยี่ยมเสริมพลัง อสม. ในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ อสม.ทุกคนใช้แอปพลิเคชัน “Smart อสม.” เป็นเครื่องมือในการทำงานและดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและประชาชน นำไปสู่ชุมชนพึ่งตนเอง คนรักษ์สุขภาพ ได้อย่างยั่งยืน

No comments

Powered by Blogger.