Header Ads

รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ต้นแบบอัจฉริยะ ระดับเพชร

รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ต้นแบบอัจฉริยะ ระดับเพชร มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างสุขสู่ชุมชน


องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สร้างสุขสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลต้นแบบอัจฉริยะ ระดับเพชร ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้วยชุมชนล้อมรักษ์ CBTx ช่วยผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องใช้ยา ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับ หลัก 3อ.2ส. ประหยัดค่ายาได้ถึง 750 บาทต่อราย พร้อมวางแผนพัฒนาศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ทันตกรรมฟันปลอม รองรับสังคมผู้สูงอายุ
13 มีนาคม 2567- ที่ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของโรงพยาบาล ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สาขาผิวหนังและพัฒนาการเด็ก นิทรรศการโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม.Rider และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รศ.นพ.เชิดชัย กล่าวว่า รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง ดูแลประชากร 33,814 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 141 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 23 คนต่อวัน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตามหลัก SDG พัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีผลการดำเนินงานสำคัญมากมาย อาทิ โครงการสร้างสุขแก่ชุมชน นำเงินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเวชชานุกูล ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ นอกจากนี้ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับหลัก 3อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 2ส.(ไม่สูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา) เป็นระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี โดยเน้นการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย รับประทานพืชผักที่ปลูกกินเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น จนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ใช้ยา ซึ่งช่วยลดมูลค่าการใช้ยา ในปี 2567 ได้ถึง 750 บาทต่อราย อีกทั้งดูแลผู้สูงอายุ จำนวนกว่าร้อยละ 17.8 ของประชากร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 4 ชมรม และโรงเรียนผู้สูงอายุ
รศ.นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลยังได้จัดตั้งชุมชนล้อมรักษ์ CBTx 3 ชุมชน ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกว่า 40 ราย จัดค่ายฟื้นฟูสภาพทางสังคม 100 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 92 เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึงการติดตาม โดยในปี 2567 จะเพิ่มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงพยาบาล รวมทั้ง มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ห้วยกระเจายิ้มและหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โครงการพาหมอไปหาประชาชน และเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ ระดับเพชร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอย มีบริการ Health Rider ส่งยากลับบ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ผู้ป่วย 105 ราย/เดือน ตลอดจนติดตั้งระบบ solar cell ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 11 และมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ทันตกรรมฟันปลอม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย

No comments

Powered by Blogger.