Header Ads

สสส.-เครือข่ายงดเหล้า สานพลัง สพฐ. มอบประกาศเกียรติคุณ “ความเพียรผลิใบ” ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่


สสส.-เครือข่ายงดเหล้า สานพลัง สพฐ. มอบประกาศเกียรติคุณ “ความเพียรผลิใบ” ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ สร้างการเรียนรู้ เพื่อลดผลกระทบในช่วงเข้าพรรษา นำสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หวังยกระดับการศึกษาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว


เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ได้จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี2566 เพื่อพัฒนาบทเรียนไปสู่การขยายผลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ความเพียรผลิใบ” (ครั้งที่ 2) แด่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14 มีโรงเรียนสังกัดสพฐ. ร่วมถอดบทเรียน 25 แห่ง ผู้บริหารและคุณครูแกนนำ 47 ท่าน นักเรียนแกนนำ 91 คน ที่มีความเพียรป้องกัน แก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับครอบครัวนักเรียน และชุมชน ณ​ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบของต่อสุขภาพทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพการเรียนรู้ มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ เช่น การสร้างนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่และการดื่มเหล้าภายในพื้นที่ของโรงเรียน, การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนสุขภาพและการพัฒนาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ, ส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ และดื่มเหล้า สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้วิธีการผสมผสานทั้งในด้านนโยบาย และการสร้างมาตรการ ที่สนับสนุนและกระตุ้นพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างพื้นที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตที่ดีของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ เลิกเหล้า ดำเนินมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนให้ตระหนักรู้ในพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำหน้าที่ลูกกตัญญูช่วยพ่อแม่ให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา หรือตลอด ไปซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครอบครัว ซึ่งโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 1500 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คุณครู 22,474 คน นักเรียนระดับอนุบาล 30,443 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 108,662 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 71,221 คน มีผู้นำชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 76,445 คน ผู้ปกครองงดเหล้าเข้าพรรษา 56,391คน และผู้ปกครองที่ตั้งใจงดต่อเนื่อง40,942 คน ทั้งนี้จากการสถอดบทเรียนโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าพบว่า โครงการได้เข้าไปสอดคล้องในจุดเน้นของสพฐ. เช่นพาน้องกลับมาเรียน พระบรมราโชบาย

นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวิฒิ สสส. กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก ให้ได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ลดปัญหาครอบครัวและสังคมที่เกิดจากการดื่มเหล้า ซึ่งจะนำมาสู่สุขภาพและชีวิตที่ดี ซึ่งการที่ลูกเขียนจดหมายสื่อรักถึงคุณพ่อคุณแม่ นับว่าเป็นกุศโลบายที่ดี ซึ่งพ่อแม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนพอที่จะรับพลังแห่งความรักความห่วงใยได้ จึงเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถทำโครงการอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้เด็ก และครอบครัว ตลอดจนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์ คุณครู โรงเรียนบ้นบางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้รับประกาศเกียรติคุณ “ความเพียรผลิใบ” จากโรงเรียนคำพ่อสอน เปิดเผยว่า เข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีที่ 2 แล้ว หลังจากเข้าร่วม มีความรู้สึกว่าการทำงานมีทิศทางมากขึ้น จากกิจกรรมเยี่ยมบ้านครูจะได้รับรู้ปัญหาครอบครัวเราสามารถช่วยเด็กนักเรียนของเราที่กำลังเผชิญความทุกข์จากการที่พ่อ แม่ดื่มเหล้า ซึ่งในโครงการฯ มีคู่มือขั้นตอน ลำดับการดำเนินงาน สำหรับเสริมภูมิคุ้มกัน ให้เด็กนักเรียน และกิจกรรมจะส่งผลลัพธ์ออกมาได้อย่างน่าสนใจ ต่อมาก็ให้พวกเขาสื่อสาร เชิญชวน ผู้ปกครอง ซึ่งพวกเขามีความหวัง และต้องการที่จะให้คนที่รัก มีสุขภาพที่ดี โดยมีคุณครูเป็นที่พึ่ง เป็นที่ปรึกษาด้วยความเข้าใจ สามารถจะส่งผลต่อการเรียนที่มีพัฒนาการในอนาคต

นางสาวสุพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำอีซู อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เล่าว่า ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า และรับประกาศเกียรติคุณ “ความเพียรผลิใบ” เป็นปีที่ 2 ในโครงการฯ มีการอบรมสอนให้เรามีจิตอาสา มีภาวะของผู้นำ และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะมาใช้ในกิจกรรมพี่สอนน้อง ที่โรงเรียน โดยนำความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโทษภัยเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด มาปรับใช้สอนน้องๆ ก่อนที่จะสิ่งเหล่านี้จะบั่นทอนการเรียน การศึกษา ขาดโอกาสในอนาคตที่ดี นำไปสู่หายนะในที่สุด

ทั้งนี้ในเวทีถอดบทเรียนและมอบเกียรติบัตร มีโรงเรียนเข้าร่วม 25 แห่ง ซึ่งในส่วนของกิจกรรมนักเรียนในการถอดบทเรียนนี้ เด็กๆได้ฝึกทำโครงงาน “ครอบครัวเป็นสุข” เพื่อนำแนวทางไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้งดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา และในส่วนผลการถอดบทเรียนของคุณครูแกนนำนั้นพบว่าแรงบันดาลใจของครูแกนนำมาจากบทเรียนชีวิตตอนเด็กที่มีคุณพ่อคุณแม่ดื่มเหล้า และเห็นปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนคุณภาพชีวิตของเด็กๆจะดีขึ้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครอง ลด ละ เลิกเหล้าได้
และผลการถอดบทเรียนดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนความร่วมมือ กับสพฐ.ต่อไปในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอน

โดยมีรายนามโรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนดังนี้ (1) รร.วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) จ.สมุทรปราการ (2) รร.บ้านลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ (3) รร.บ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร (4) รร.บ้านนาม่วง จ.สงขลา (5) รร.บ้านควนตะวันออก จ.ชุมพร (6) รร.บ้านควนคีรีวงศ์ จ.สุราษฎร์ธานี (7) รร.วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) จ.ราชบุรี (8) รร.บ้านทัพมะขาม จ.นครราชสีมา (9) รร.ตะเครียะวิทยาคม จ.สงขลา (10) รร.อนุบาลปาย (เวียงใต้) จ.แม่ฮ่องสอน (11) โรร.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78 จ.แม่ฮ่องสอน (12) รร.บ้านลำอีซู จ.กาญจนบุรี (13) รร.ชุมชนวัดหาดสำราญ จ.ชุมพร (14) รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา (15) รร.บ้านปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร (17) รร.วัดโภคาราม จ.สุพรรณบุรี (18) รร.บ้านคลองกก จ.ชุมพร (19) รร.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี จ.พะเยา (20) รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) จ.นนทบุรี (21) รร.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ จ.พิษณุโลก (22) รร.โฆษิตสโมสร จ.สมุทรสาคร (23) รร.วัดห้วยไร่ จ.เชียงใหม่ (24) รร.วัดโสมนัส (25) รร.บ้านท่าส้ม จ.ตรัง

No comments

Powered by Blogger.