Header Ads

ปลัด สธ. นำชาวสาธารณสุข ถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร วันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ครบรอบ 80 ปี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี
27 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปีพร้อมจัดพิธีสดัปกรณ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ล่วงลับไปแล้ว และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินายแพทย์โอภาส กล่าวว่า การสาธารณสุขไทยได้รับสถาปนาครั้งแรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อจากกรมประชาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้ยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก 10 มีนาคม มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการก่อตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 80 ปี

“กระทรวงสาธารณสุข ยังคงมุ่งมั่นให้การดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาสุขภาพใหม่ๆ ทั้งโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นความท้าทายทางสุขภาพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและความมั่งคั่ง ตามแนวทาง Health for Wealth เพื่อเป้าหมาย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” นายแพทย์โอภาสกล่าว

ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดป้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่อพันธุ์ที่เกิดจากผลหรือเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระเชตวันมหาวิหาร แห่งพระนครสาวัตถี แคว้นโกศลในอดีต อันเป็นสายพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยทรงใช้อาศัยและตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อวันเพ็ญวิสาขมาศ ได้รับมอบจากพระอาจารย์อารยะวังโส ประธานสงฆ์แห่งวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน ในปี พ.ศ. 2548 และนำมาปลูก ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2551 ให้ชาวกระทรวงสาธารณสุขได้มีโอกาสกราบสักการะพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นหน่อพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นอานิสงส์ผลบุญ รวมถึงใช้เป็นมณฑลสถานสำหรับปฏิบัติธรรมบูชาพระรัตนตรัย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกระทรวงสาธารณสุข

No comments

Powered by Blogger.