Header Ads

วช. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ร่วมกับ กรมอนามัย ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม


วช. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ร่วมกับ กรมอนามัย ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ" กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการออกกฎหมาย และข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ลงนามความมือกับ กรมอนามัย ในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น พัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ผ่านมา วช. มีงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมอนามัย อาทิ 1) การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประเมินเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3) ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ภายใต้แผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน 4) การยกระดับคุณภาพระบบจัดการสิ่งปฏิกูลด้านปรสิตในแหล่งบำบัดสิ่งปฏิกูลของรัฐ และ 5) การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบเรียลไทม์ ฯลฯ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้กรมอนามัย มีข้อมูล และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปสู่การออกกฎระเบียบ กฎหมาย แผนงาน และนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม และตั้งรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับ วช. เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้ง ยังช่วยให้กรมอนามัยมีข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกกฎระเบียบ กฎหมาย แผนงาน และนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ภายใต้อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ภายในงานฯ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานวิทยาลัยการพลังงานรุ่นที่ 3 และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่รับการสนับทุนวิจัยจาก วช. แก่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ต่อไป

No comments

Powered by Blogger.