Header Ads

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมภาคีเครือข่าย พิสูจน์สิทธิ์สถานะกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ จ.ปราจีนบุรี


รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมภาคีเครือข่าย พิสูจน์สิทธิ์สถานะกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ จ.ปราจีนบุรี สร้างโอกาสความเท่าเทียม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน พิสูจน์สิทธิ์สถานะกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยคืนสถานะความเป็นคนไทย ได้รับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐและการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่นำร่องการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาไม่มีบัตรประชาชน ทำให้ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล ซึ่งบางรายเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องให้การอนุเคราะห์ค่ารักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม จึงมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผลักดันช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้ได้รับบัตรประชาชนและเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาล โดยให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรช่วยดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ เพื่อลดกระบวนการ ลดการรอคอย และลดการเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์


“การผลักดันให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวตน และได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็นการช่วยลดแรงกดดันของผู้ป่วยและครอบครัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างดี ซึ่งหากทำได้จะเป็นการพลิกชีวิตให้กับอีกหลายครอบครัว” นายแพทย์สุเทพกล่าว
พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โครงการพิสูจน์สิทธิ์สถานะกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ตามมาตรฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันสามารถคืนสิทธิ์สถานะสำเร็จแล้ว 50 ราย ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์สิทธิ์สถานะให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพิ่มอีก 1 ครอบครัว รวม 9 ราย ประกอบด้วย บุคคลอ้างอิง 1 ราย และบุคคลตกสำรวจ 8 ราย มีอายุตั้งแต่ 5 – 41 ปี ส่งผลให้คนไทยไร้สิทธิ์กลุ่มนี้ได้รับบัตรประชาชน มีสิทธิ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐและสิทธิ์การรักษาพยาบาล มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมNo comments

Powered by Blogger.